stadgar

Föreningens stadgar

Stadgar för Helsingborgs Trädgårdsförening

 

 

 • 1 Ändamål

Helsingborgs Trädgårdsförenings ändamål är:

att allmänt verka för trädgårdsodling och hortikultur med Helsingborg och dess omnejd som verksamhetsområde.

att stimulera medlemmarnas intresse för och berika kunskaperna om odling av prydnadsväxter i hemmet och odling av prydnads- och nyttoväxter i den egna trädgården och på kolonilotten.

att berika medlemmarnas kunskaper när det gäller trädgårdsanläggning och trädgårdskonst.

att stimulera medlemmarnas intresse för landskapsvård.

att värna om skånsk trädgårdstradition.

att samarbeta med andra föreningar med likartade syften.

 

 • 2 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Helsingborg.

 

 • 3 Föreningens verksamhet

Föreningen skall huvudsakligen bedriva sin verksamhet genom:

att anordna sammankomster (möten) med föredrag, demonstrationer, uppvisningar och diskussioner.

att anordna utfärder och studieresor till sevärda trädgårdsanläggningar, odlingar och botaniska trädgårdar samt naturområden såväl inom som utom landet.

att anordna kurser rörande odling av prydnads- och nyttoväxter samt om trädgårdsanläggning.

att premiera föredömliga trädgårdsanläggningar.

att utdela belöningar för sådana insatser inom trädgårdsodlingen, som ligger inom föreningens verksamhetsområde.

att föreslå stipendiater till den stipendieform, stiftad år 1955, som trädgårdsföreningarna i Helsingborg förvaltar.

att om specialintresse föreligger, stödja detta genom att det är möjligt för intresserade medlemmar att bilda intressegrupper.

att ha nära samarbete med Rhododendronsektionen.

 

 • 4 Medlemskap

Medlemskap i föreningen kan vinnas av varje trädgårds- eller naturintresserad person.

 

 • 5 Hedersledamot

Föreningen kan till hedersledamot utse person inom eller utom föreningen, vilken i särskilt hög grad verkar för föreningen eller för trädgårdsodlingens förkovran. Förslag till val av hedersledamot skall göras hos styrelsen, som efter beredning föreslår Årsmötet kallande av vederbörande till hedersledamot.

 

 • 6 Årsavgift

Årsavgiften, med ett års framförhållning, bestämmes av årsmötet för ett år i taget.

 

 • 7 Styrelse

Föreningens angelägenhet handhavas av en styrelse, som skall bestå av en ordförande, plus åtta ledamöter samt två suppleanter, samtliga valda av årsmötet.  Ordföranden och styrelsesuppleanterna utses för en tid av ett år, ordinarie ledamöterna för en tid av två år, så ordnat att hälften är i tur att avgå varje år. På samtliga förtroendeposter kan återval ske. Styrelsen utser inom sig varje år på första styrelsesammanträdet efter årsmötet vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, kassör, vice kassör och utflyktskommissarie.

Suppleanterna kallas till varje sammanträde, där de äger deltaga i överläggningarna men ej i beslut i annat fall än som ersättare för ordinarie ledamot.

Styrelse är beslutsmässig när minst fem ledamöter är närvarande.

Vid omröstning med lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande.

 

 • 8 Arbetsutskott

Styrelsens ordförande, sekreterare och kassör bildar tillsammans ett arbetsutskott med befogenhet att verkställa fattade beslut och att besluta i sådana ärenden, som icke kan anses påkalla hela styrelsens sammankallande.

Arbetsutskottet skall också förbereda och göra upp förslag till dagordning vid styrelsens sammanträden och program för allmänna möten.

Arbetsutskottet äger att adjungera lämpliga personer.

 

 • 9 Styrelsens uppgifter

Styrelsen åligger:

att verka för föreningens ändamål och genom olika initiativ och arrangemang bidraga till att den på ett tillfredsställande sätt fyller sin uppgift.

att väl förvalta föreningens tillgångar och tillhörigheter.

att verkställa de beslut, som fattas av föreningen.

att till årsmötet framlägga en berättelse över verksamheten under det gångna året.

att för årsmötet framlägga en översikt av föreningens räkenskaper och ekonomiska ställning.

Styrelsen sammanträder minst tre gånger årligen. Kallelse till extra sammanträden kan utfördas om ordföranden eller om minst hälften av antalet styrelseledamöter så påfordrar.

  

 • 10 Ordförandens och vise ordförandens uppgifter

Ordföranden åligger:

att kalla styrelsen till sammanträden då så erfordras.

att leda styrelsens och föreningens möten.

att underteckna alla viktiga utgående skrivelser.

att justera styrelsens protokoll.

att övervaka att alla beslut verkställes.

att utåt representera föreningen.

Vice ordföranden skall vid förfall av ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

   • 11 Sekreterarens uppgifter

   Sekreteraren åligger:

   att omhänderta och vårda föreningens handlingar, bibliotek och arkivmaterial.

   att noggrant föra protokoll vid styrelse- och föreningssammanträden.

   att sköta föreningens korrespondens samt registrera ingående och utgående skrivelser.

   att lämna kassören protokollsutdrag av de beslut som fattas i ekonomiska frågor.

   att före årsmötet utarbeta förslag till verksamhetsberättelse för det gångna arbetsåret.

    

   • 12 Kassörens uppgifter

   Kassören åligger:

   att föra räkenskaper i enlighet med styrelsens och revisorernas direktiv. Räkenskaperna föres per kalenderns. I regel bör det finnas stöd för utbetalningarna i protokoll.

   att inkassera föreningens medlemsavgifter.

   att föra förteckning över föreningens medlemmar.

   att varje år avsluta räkenskaperna med ett bokslut, vilket efter föreläggande för styrelsen, skall överlämnas till revisorerna för granskning senast 14 dagar före årsmötet.

   att varje år upprätta förslag till budget för kommande år. Budgetförslaget skall lämnas till arbetsutskottet och styrelsen för granskning innan det framlägges för årsmötet.

    

   • 13 Revisorer

   För granskning av föreningens räkenskaper utses på årsmötet varje år två revisorer samt en personlig suppleant för var och en av dem. Avgående revisorer kan återväljas.

   Revisorerna åligger:

   att efter årets bokslut granska räkenskaperna och upprätta revisionsberättelse.

   att vid andra tillfällen granska räkenskaperna om så anses påkallat.

    

   • 14 Valberedningen

   Valberedningen består av en ordförande, två ledamöter och en suppleant valda vid årsmötet för en tid av ett år.

   Till ordförande väljes medlem av styrelsen som ej är i tur att avgå vid det möte valberedningens förslag är avsett för.

   Övriga ledamöter väljes utanför styrelsen.

     

   • 15 Årsmöte

   Årsmöte ska hållas varje år före den 15 februari.

   Kallelse med dagordning skall vara utsänd senast 8 dagar före mötet.

   Följande dagordning skall förekomma till behandling:

   1. Val av ordförande för mötet.
   2. Val av sekreterare för mötet.
   3. Val av två personer, som jämte mötets ordförande skall justera protokollet och som tillika skall vara rösträknare vid eventuell votering.
   4. Fråga om godkännande av kallelse och dagordning.
   5. Verksamhetsberättelse.
   6. Räkenskaperna och föreningens ekonomiska ställning.
   7. Revisionsberättelse.
   8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
   9. Budget.
   10. Fastställande av årsavgiften för nästkommande år.
   11. Av enskild medlem väckt förslag.
   12. Förslag som styrelsen hänskjutit till årsmötet.
   13. Val av funktionärer:
   14. Val av ordförande
   15. Val av styrelseledamöter
   16. Val av styrelsesuppleanter
   17. Val av revisorer
   18. Val av revisorsuppleanter
   19. Val av ledamöter i valberedningen
   20. Val av suppleant i valberedningen
   21. Rapporter, bl a beträffande stipendiefonden
   22. Övrigt

    

   • 16 Motion av enskild medlem

   Medlem av föreningen kan avge motion för årsmötet. För att kunna behandlas skall den dock vara styrelsen tillhanda senast 20 dagar före mötesdagen.

    

   • 17 Stadgeändring

   Beslut om stadgeenlig kan endast fattas med minst 2/3 majoritet av de röstande på två på varandra följande föreningsmöten, varav det ena skall vara årsmötet.

    

   • 18 Föreningens upplösning

   Beslut om upplösning av Helsingborgs Trädgårdsförening kan endast fattas enligt vad som stadgats för stadgeändring i § 17. Vid föreningens upphörande skall tillgångarna disponeras enligt den sittande styrelsens beslut, dock med villkor att tillgångarna går till ändamål i Helsingborg överensstämmande med föreningens anda.      

    

    

    

   Dessa omarbetade stadgar är beslutade på ordinarie årsmöte den 14 februari 2018 och slutligt fastställda på extra årsmöte den 7 mars 2018.